Đề tài: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH SÁNG TỚI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA RAU MẦM

08/06/2017, 09:37:49

Ngày 20 tháng 06 năm 2017, đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tác động của ánh sáng tới sinh trưởng và phát triển của rau mầm” do TS. Đỗ Ngọc Chung làm chủ nhiệm. Học viện Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, cùng phối hợp thực hiện có Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Toàn Diện.

 

Thay mặt cho nhóm thực hiện TS. Đỗ Ngọc Chung đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã thảo luận rất nghiêm túc về các vấn đề khoa học xung quanh nội dung của đề tài. Hội đồng thống nhất đánh giá sản phẩm mà đề tài cung cấp phù hợp với nhiệm vụ đã ghi trong hợp đồng. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp những cơ sở quan trọng về lí luận và thực tiễn nhằm phục vụ cho đời sống con người.

 

Đề tài: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH SÁNG TỚI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA RAU MẦM

 

Đề tài: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH SÁNG TỚI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA RAU MẦM

 

Với mong muốn hỗ trợ, phát triển các ý tưởng liên quan đến khoa học, kỹ thuật, Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Toàn Diện muốn tìm kiếm những nhân tài về cho công ty:

1. Sinh viên làm Thạc sỹ: 02

2. Sinh viên thực hiện đề tài, làm việc trong phòng R&D của công ty: 02